Gminny Ośrodek Kultury

w Luzinie

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie z siedzibą w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 14 , reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustaw:

       - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

          kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:

- innym organizacjom prowadzącym działalność kulturalna współpracującym z  

  administratorem danych;

- organizatorom konkursów i wydarzeń o charakterze kulturalno-artystycznym;

- organizacjom pozarządowym współpracującym z administratorem danych w

   zakresie jego zadań statutowych

- organowi założycielskiemu.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
 2. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 4. Osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego przetwarzania danych za niezgodne z prawem.
 5. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą może, żądać ograniczenia przetwarzania jej danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych. Usunięcie danych nie jest możliwe w przypadku gdy obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny dalszego przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych.
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 9. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by skorzystać z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.
 10. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe osób nieletnich uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody opiekuna prawnego w celu realizacji jego celów statutowych.